YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu tư bằng văn bản

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt xin thông báo Quý Nhà Đầu tư về việc lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản với nội dung sau: 

      - Vấn đề trình thông qua: Sửa đổi Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt – Điều 29.1: “Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có quyền triệu tập họp Ban Đại diện Quỹ. Các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ được tổ chức ít nhất mỗi quý một (01) lần, dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.” 

      - Thời hạn cuối cùng gửi ý kiến: 16h ngày 12/05/2016. 

Các tài liệu liên quan tới việc lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản được đăng tải theo đường dẫn Nhà đầu tư và thành viên/Nhà đầu tư/Quỹ VCAMBF