YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư bằng văn

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt xin thông báo Quý Nhà Đầu tư về việc lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản với nội dung sau: 


Vấn đề 1: Kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt: 

- Tỷ lệ lợi tức: 7% mệnh giá chứng chỉ quỹ; 

- Hình thức chi trả: tiền mặt; 

- Ngày chốt quyền nhận lợi tức: 29/12/2016; 

- Thời gian chi trả dự kiến: 09/01/2017; 

- Nguồn chi trả lợi tức: lợi nhuận để lại tại thời điểm 30/11/2016, trong đó bao gồm doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016. 

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân bổ nguồn phân chia lợi nhuận đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước: toàn bộ doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016, tương ứng 2.998.897.134 đồng, được sử dụng để phân chia lợi nhuận. 

Vấn đề 3: Uỷ quyền cho Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt quyết định các vấn đề liên quan tới việc đầu tư trong năm 2017 vào cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 

 

(*) Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến từ Nhà Đầu tư: 16h ngày 26/12/2016.