YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng lợi tức cho năm tài chính 2016

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt xin thông báo với Quý Nhà Đầu tư về việc tạm ứng lợi tức cho năm tài chính 2016 theo nội dung sau: 

 

 - Tỷ lệ lợi tức: 7% mệnh giá chứng chỉ quỹ; 

 - Hình thức chi trả: tiền mặt; 

 - Ngày chốt quyền nhận lợi tức: 29/12/2016; 

 - Thời gian chi trả dự kiến: 09/01/2017.

 - Nguồn chi trả lợi tức: lợi nhuận để lại tại thời điểm 30/11/2016, trong đó bao gồm doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016.