YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường bằng văn bản

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt xin cập nhật với Quý Nhà Đầu tư về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường bằng văn bản – phiên họp ngày 28/12/2016. Chi tiết theo file đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu Đại hội NĐT bất thường ngày 28 tháng 12 năm 2016

Nghị quyết Đại hội NĐT bất thường ngày 28 tháng 12 năm 2016