YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF - Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng lợi tức năm tài chính 2017

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng lợi tức năm tài chính 2017 

  • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”) số 09/2017/BB – BDD – VCAMBF ngày 15/12/2017; 
  • Căn cứ Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ VCAMBF số 10/2017/NQ – BDD – VCAMBF ngày 15/12/2017. 

Quỹ VCAMBF xin thông báo với Quý Nhà Đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng lợi tức năm tài chính 2017, chi tiết như sau: 

  • Tỷ lệ tạm ứng: 10% vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá – theo hình thức bằng tiền; 
  • Nguồn lợi nhuận phân chia, lợi nhuận để lại tài thời điểm ngày 30/11/2017; 
  • Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả lợi tức dự kiến: 21/12/2017; 
  • Ngày chi trả lợi tức dự kiến: 28/12/2017. 

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết được đính kèm theo thông báo này. 

Trân trọng!

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến BĐD v.v tạm ứng lợi tức 2017

Nghị quyết BĐD v.v tạm ứng lợi tức 2017