YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF - Ngày giao dịch bù

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt xin thông báo về Ngày giao dịch bù đối với Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ định kỳ 16/02/2018 như sau: 

 

Theo Điều 15, Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt “VCAMBF”, ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ định kỳ là ngày Thứ Sáu thứ nhất và thứ ba trong tháng. Nếu ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ nêu trên trùng vào ngày nghỉ lễ thì ngày giao dịch đó sẽ chuyển sang Thứ Sáu kế tiếp. Do ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ Thứ Sáu, ngày 16/02/2018 sẽ trùng vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch, VCAMBF sẽ giao dịch bù vào Thứ Sáu, ngày 23/02/2018.