YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF – Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ lần thứ IV

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt xin công bố bản Điều lệ Quỹ đã được cập nhật, bổ sung lần thứ IV – có hiệu lực từ ngày 18/04/2018

 

Thông báo sửa điều lệ

 Điều lệ Quỹ cập nhật bổ sung lần thứ IV