YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF – CBTT về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017, được tổ chức vào ngày 18/04/2018.

 

Biên bản họp

Nghị Quyết