YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAM xin thông báo về việc thay đổi người Đại diện pháp luật

Chúng tôi xin công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt kể từ ngày 06/06/2017 với chi tiết như sau: 

- Ông Cung Trần Việt là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty theo giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC/UBCK được cấp ngày 06/06/2017.