YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAM-Thay đổi người điều hành Quỹ VCAMBF

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự điều hành Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt VCAMBF. Kể từ ngày 31/01/2018, ông Cung Trần Việt – Tổng Giám Đốc của Công Ty Quản Lý Quỹ là người điều hành Quỹ VCAMBF thay thế cho ông Phạm Xuân Đồng. Như vậy, kể từ ngày 01/02/2018, người điều hành Quỹ VCAMBF bao gồm: 

 1. Ông Cung Trần Việt; và 

 2. Bà Trần Đỗ Quyên.